Lopatky vysokotlakového stupňa spalovacích turbínových motorov

Author:

Autorom článku je Marek Gebura dna Pi, 10/02/2009-14:37

V predkladanom článku sú zhrnuté vybrané základné poznatky z oblasti vývoja a použitia turbínových lopatiek používaných napríklad vo vysokotlakovom stupni plynových spal’ovacích turbínových motorovv leteckom priemysle.

1 Úvod

Energetický a letecký priemysel patria medzi tie odvetvia v ktorých zohráva výskum a vývoj v oblasti materiálov – či už sa jedná o výskum základný alebo aplikovaný-veľmi dôležitúúlohu.Dôkazom je veľké množstvo odborných karentovaných publikácií z tejto oblasti,kde medzi autormi z čisto vedeckých inštitúcií vystupujú aj mená výskumníkov, ktorých zamestnávateľom je niektorá z priemyselných firiem produkujúca či už letecké turbínovémotory alebo turbíny pre energetický priemysel.

2 Spal’ovacie turbíny

Spal’ovacie turbínové motory pozostávajú z troch hlavných častí, konkrétne z kompresorovej, spaľovacej a turbínovej. Kompresor zvyšuje tlak a teplotu vstupujúceho vzduchu a privádza ho dospaľovacej časti. V spaľovacej komore sa stlačený vzduch zmiešava s jemne disperzovaným palivom a následne dochádza k vznieteniu tejto zmesi.Horúce plyny opúšťajú spaľovaciu komoru a dostávajú sa do turbínovej časti motora,pričom dochádza k ich rapídnej expanzii spojenej s poklesom ich tlaku a teploty. Výsledným efektom je roztočenie turbíny,ktorá spätne roztáča kompresor. Plyny s veľkou rýchlostou opúšťajú motor cez výfukovú dýzu a vytvárajú potrebný vztlak. Zo všetkých komponentov spaľovacích turbínových motorov sú práve lopatky vo vysokotlakovej turbínovej sekcii vystavené najvyššiemu zaťaženiu, ktoré zahŕňa vysoké teploty a chemickú reaktivitu spalín v kombinácii s mechanickým namáhaním v dôsledku rýchlej rotácie disku. (Pozn. autora:odporúčam prezrieť si nasledovné videá pre lepšie pochopenie problematiky spalovacích turbín:video 1, video 2, video 3).

Obr. 1 Letecký turbinový motor:1-nasávanie vzduchu, 2-nizkotlakový kompresor,3-vysoko-tlakový kompresor, 4-spalovanie,5-spaliny,6-vysokoteplotná čast,7-vysokotlaková turbína a nízkotlakové turbiny,8-spalovacia komora, 9-nizkoteplotná čast,10-ustup vzduchu[1].

3 Superzliatiny

Spolupôsobenie vysokých teplôt (nad cca 1100 ℃) s mechanickým napätím (cca 10 -200MPa) zapríčinuje tzv.creepové namáhanie lopatiek. Bežné konštrukčné materiály používanépre nízkoteplotné aplikácie buď vôbec, prípadne čiastočne nevyhovujú pre dlhodobépoužitie za daných podmienok. Preto niet divu, že materiály, ktoré sa na tieto účely používajú majú predponu super. Reč je o tzv. superzliatinách. Tieto materiályv prvom priblížení nepatria medzi novinky posledných rokov. Veď letectvo a energetika už majú akú- takú minulosť za sebou. Superzliatiny, ktoré môžu byť na báze železa, kobaltu, či niklu prešli za niekoľko desatročí pomerne pestrým vývojom, ktorý umožnil konštruktérom zvyšovať teplotu v spaľovacej komore a tý priamo zvyšovať výkon a účinnosť zariadení v ktorých sa používajú.

Ak by sme chceli vel’mi hrubo a v skratke charakterizovať míľ’niky vývoja týchto materiálov,je užitočné rozdeliť ich na dva typy a síce na metalurgické a procesné. V prípade metalurgických sa jedná najmä o zmeny a akési postupné vyšperkovanie základného chemického zloženia týchto zliatin. Procesné míľniky vývoja (veľká pozornosť im je venovaná približne od polovice sedem-desiatych rokov minulého storočia) zahŕňajú najmäsamotný proces výroby lopatiek a nie menej dôležité tepelné spracovanie. Najväčšívýrobcovia preferujú superzliatiny na báze niklu, takže si prezrieme míľniky práve pre tento typ materiálu.

Niklové superzliatiny obsahujú ako hlavný prvok – bázu nikel, ktorého množstvo v hmotnostných percentách sa väčšinou pohybuje v intervale 50 -70%. Nikel si metalurgovia vybrali z viacerých dôvodov, medzi tie naj-dôležitejšie patrí napr. typ kryštálovej mriežky (kubická plošne centrovaná-FCC- z anglického Face Centred Cubic), ktorá je svojim usporiadaním a vlastnosťami z toho vyplývajúcimi najvhodnejšia pre použitie pri vysokých teplotách. Veľmi dôležitým fa-ktorom je aj schopnosť tuhého roztoku niklu rozpustiť v sebe relatívne veľké množstvá iných,tzv. legujúcich prvkov, čím sa dajú vo všeobecnosti dosiahnuť lepšie vlastnosti výslednej zliatiny.

4 Kované lopatky

Prvé lopatky zo superzliatin boli vyrábané tradičnými spôsobmi tvárnenia materiálov,konkrétne technológiou kovania za tepla. Zo štruktúrneho hľadiska predstavovali polykryštalický materiál,čo znamená, že materiál bol zložený z veľkého počtu kryštalograficky náhodne orientovaných zŕn. O hraniciach zŕn platí, že pri použití pri izbových a mierne zvýšených teplotách spevňujú materiál, pretože sú prirodzenými prekážkami pre pohyb dislokácií. Hranice jednotlivých zŕn, ktoré pri spomenutých teplotách spevňujú materiál však znamenajú počas mechanického namáhania pri zvýšených teplotách (kedy dochádza k tzv. creepovému namáhaniu) riziko iniciácie trhlín a to najmä v prípade hraníc orientovaných v smere kolmo na smer pôsobenia hlavného napätia. Riziko vzniku trhlín sa potom úmerne znižuje so zmenou tohto uhla až dosiahne minimum pri orientácii hranice zrna v smere rovnobežnom so smerom pôsobiaceho napätia. Ak teda vývojári chceli zvýšiť pracovné teploty v turbínach, museli pristúpiť k inovatívnym zmenám. Najprv boli za účelom zvýšenia creepovej odolnosti pridané do týchto zliatin prvky ako bór a uhlík, ktorépo hraniciach zŕn vytvorili karbidické fázy. Tieto fázy spevnili samotné hranice medzi jednotlivými zrnami a zvýšili tak odolnosť materiálu voči creepu. Karbidy uhlíka navyše zvyšovali celkovú pevnosť zliatin,pretože sa vylučovali aj priamo v jednotlivých zrnách.

5 Usmernená kryštalizácia

Po tomto zlepšení došlo však ku niečomu, čo možno s čistým svedomím nazvať revolúciou v oblasti vývoja turbínových lopatiek. Bola vyvinutá technológia usmernenej kryštalizácie,ktorá posunula pracovné teploty lopatiek k výrazne vyšším hodnotám. Táto technológia využíva riadenie odvodu tepla z rozhrania medzi taveninou a pevnou látkou ku tomu, aby jej štruktúrne časti (v tomto prípade zrná) rástli iba v jednom smere. Výsledným produktom súlopatky tvorené síce stále viacerými zrnami, avšak tieto zrná už nie sú náhodne orientované.Pri veľ’mi zjednodušenom pohľade predstavovali dlhé stĺpovité útvary (tz. kolumnárne zrná)tiahnuce sa od spodnej časti lopatky po jej hornú časť. Vdaka takto orientovaným zrnám sa výrazne znížilo riziko vytvárania trhlín počas creepu.

Pre aplikácie pri najvyšších teplotách sa používajú monokryštalické lopatky. Je nutnépodotknúť, že tento názov vyvoláva predstavu, že ich vnútorná štruktúra je jednofázová. Nie je to však tak. Presnejšie sa jedná o tzv. technický monokryštál,čo znamená, že obsahuje malouhlové hranice zŕn. Bezprostredne po usmernenej kryštalizácii je štruktúra lopatky tvorená dendritmi (s orientáciou primárnych vetiev rovnobežnou so smerom kryštalizácie a taktiež s pozdĺžnou osou lopatky) a medzidendritickým priestorom. V štruktúre sa taktiežmôžu nachádzať eutektické oblasti. Takto pripravený technický monokryštál je teda v priečnom i v pozdĺžnom reze charakteristický dendritickou segregáciou prvkov.

Za účelom získania technického mono-kryštálu, teda jedného zrna stuhnutého v danom kryštalografickom smere sa používa tzv. selektor,ktorý má tvar špirály. Skôr než sa kryštalizačné rozhranie dostane do oblasti samotnej lopatky, selektor postupne zabráni rastu zŕn v nežiaducich smeroch a taktiež zabráni ďalšiemu rastu všetkých zŕn okrem toho,ktoré rastie priamo pozdĺž osi selektora. Celý objem lopatky je po kryštalizácii tvorenýjedným kryštalograficky správne orientovaným zrnom. Obr. 2 schematicky znázorňuje lopatku s usmernene kryštalizovanými zrnami a lopatku tvorenú technickým monokryštálom.

Usmernené zrná

Technický monokryštál

Obr.2 Schematické znázornenie rozdielu medzi lopatkou s usmernene kryštalizovanymi zrnami a lopatkou tvorenou jediným zrnom-technický monokryštál (za zrno v tejto schéme sa považuje prienik lopatky s farebnou plo-chou). Pozn.: obrázok lopatky prevzatý z [2].

6 Tepelné spracovanie

Po usmernenej kryštalizácii sa spravidla aplikuje rozpúšťacie žíhanie,ktorého primár-nou funkciou je zmeniť východiskovú chemicky silno heterogénnu dendritickú štruktúru na presýtený tuhý roztok nikl s nižším stupňom chemickej heterogenity. Rozpúšťacie žíhanie niklových superzliatin je relatívne komplikovaný proces, nakoľko v prípade niektorých zliatin pozostáva až zo siedmych za sebou idúcich žíhacích stupňov. Veľ’mi dôležité pri tomto procese je udržať materiál v tzv. technologickom žíhacom okne tak aby nedošlo k jeho lokálnemu nataveniu v štruktúre. Teplota posledného žíhacieho stupňa je totiž len o niekoľko stupňov nižšia ako teplota tavenia superzliatiny.

Štruktúra lopatky po jej úplnom tepelnom spracovaní, teda po viacstupňovom rozpúšťacom žíhaní,rýchlom ochladení a následnom precipitačnom vytvrdení (ktoré je vo väčšine prípadov dvojstupňové) je dvojfázová, pričom matricu tvorí tzv. fáza gama (neusporiadanýtuhý roztok niklu) s koherentne, príp. semikoherentne vylúčenými kuboidálnymi precipitátmi y‘ (na báze intermetalickej zlúčeniny Ni3Al). Výsledná mikroštruktúra (vid Obr. 3) sa vyznačuje vysokou usporiadanosťou, pričom normálové vektory jednotlivých stien kuboidálnych precipitátov sú rovnobežné s kryštalografickými smermi <001>. Druhý stupeňprecipitačného vytvrdenia využíva zostatkové presýtenie tuhého roztoku matrice pre dodatočnú precipitáciu sekundárnych častíc y‘ s veľkosťou niekoľkých nanometrov.

Obr.3 Štruktúra monokryštalickej turbinovej lopatky z niklovej superzliatiny po rozpúštacom žthani a precipitačnom vyturdeni [3].

7 Mechanické vlastnosti

Pevnosť väčšiny kovov so zvyšovaním tep-loty klesá čo sa dá vysvetliť tepelnou aktiváciou,ktorá uľahčuje pohyb dislokácií v materiáli. Niklové superzliatiny sú však známe anomáliou v priebehu tohto procesu. Pri izbovej teplote prebieha deformácia materiálu sklzovým pohybom dislokáci za presných kryštalografických podmienok, teda v presne určených smeroch po presne určených sklzových rovinách. Ak by tento proces prebiehal so zvyšovaním teploty iba za daných podmienok, pevnosť by klesala ako je to u väčšiny kovových materiálov. Pevnosť niklových superzliatin však so zvyšovaním teploty až po určitúkritickú hodnotu teploty stúpa. Táto anomália je spôsobená tým, že dislokácie majútendenciu preskočiť zo spomínaných sklzových rovín do kryštalograficky odlišných rovín.Navyše časť dislokácie pri tejto zmene zostáva v jednej zo sklzových rovín mriežky tuhého roztoku a jej druhá časť v rovine mriežky precipitátu. Tým vzniká tzv. uzamknutá dislokácia (z ang.,,locked dislocation“), ktorá potrebuje oveľa vyššiu energiu pre svoj pohyb,čím sa pevnosť superzliatin zvyšuje. Po dosiahnutí kritickej hodnoty teploty majú už dislokácie dostatočné množstvo energie pre ich uvoľnenie a pevnosť superzliatin začne klesať. (Pozn.:pohyb dislokácií je priamo spojený s deformáciou materiálu- pevnosť materiálu možno veľ’mi laicky považovať za odpor voči jeho deformovaniu).

8 Degradácia mikroštruktúry

Pri pôsobení vysokých teplôt dochádza k degradácii pôvodnej mikroštruktúry, pričom prvým aktívnym degradačným procesom je tzv. Ostwaldovo hrubnutie precipitátov y‘ [4-10].V priebehu tohto procesu väčšie precipitáty zväčšujú svoj objem na úkor menších (schematicky znázornené na Obr. 4), niekedy sa tento proces označuje aj ako konkurenčnýrast precipitátov.

Vysoká teplota + čas

Obr.4 Schematické znázornenie procesu hrubnutia kuboidálnych precipitátov.

Podľa nedávnych pozorovaní [11,12],v neskoršom čase dochádza k tzv. samovoľnému raftingu, pričom existuje rozdiel vo vývoji degradačných procesov pri pôsoben vysokých teplôt v dendritoch a v medzidendritickom priestore (Obr. 5). Vznik a vývoj tohtotypu degradácie je teplotne a časovo závislý a prebieha v takmer celom rozsahu pôvodnej mikroštruktúry, pričom veľký vplyv na orientáciu a rozloženie samovoľných raftov máchemická rozdielnosť dendritov a medzidendritického priestoru podmienená dĺžkou rozpúšťacieho tepelného spracovania. V súčasnosti samovoľný rafting nie je dostatočne preskúmaný a vyžaduje si ďalšie experimenty, merania a analýzy, ktoré tento degradačnýproces fyzikálne objasnia a jednoznačnejšie kvantifikujú.

Obr.5 Snímky sú zo SEM.Ilustrujú morfológiu fáz gama a gama’v superzliatine CMSX-4 po vystaveni dlhodobému stárnutiu (1000℃,2000h). Snimané plochy vzorky sú v rovine (001). (a), (b) Rozdiel medzi dendritickým (D) a medzidendritickým (1) priestorom, (c)Mikroštruktúra v dendrite +TCP fázy,(d) Kuboidálne gama‘ precipitáty v I, (e) Raftouanú štruktúra u I,(f) Raftovaná štruktúra v D,(h)Detailný snimok gama raftov v D, (①)gama raftov v I.(publikované v [111).

Súčasné poznatky o samovoľnom raftingu a jeho vplyve na mechanické vlastosti sú taktiežlimitované a ďalší základný výskum v tejto oblasti je mimoriadne dôležitý z pohľadu pochopenia a detailného popisu degradačných procesov v monokryštalických superzliatinách a tvorby nových, mikroštruktúrne založených modelov životnosti lopatiek spaľovacích turbín. Ako bolo ukázané vo viacerých prácach [13-23], v priebehu vysokoteplotného zaťažovania superzliatin v kryštalografickom smere [001], ktoré vykazujú zápornú hodnotu roz-dielu mriežkových parametrov matrice a precipitátu (misfit),dochádza k degradácii kuboidálnych precipitátov a k vzniku tzv. raftovanej mikroštruktúry (raft precipitujúcej fázy si možno veľmi zjednodušene predstaviť ako útvar tvaru mierne zvlnenej platne s početnými malými výčnelkami. Jednotlivé rafty precipitujúcej fázy môžu byť na viacerých miestach vzájomne pospájané a sú oddelené matricou, ktorá inverzne kopíruje ich morfológiu). Pri jedoosovom namáhaní platí, že raftovanie je smerové hrubnutie precipitátov, ktoré v prípade ťahového namáhania v kryštalografickom smere [001] má za následok vytváranie raftov v smere kolmom na smer zaťažovania (Obr. 6).

Obr.6 Raftovaná štruktúra po creepovom zataženi.Smer zataženia zobrazujú šipky.

V prípade tlakového jednosového namáhania sú rafty orientované v smere rovnobežnom so smerom namáhania. Ako ukázali Gebura a Lapin [8], takéto modelové správanie nie je plne aplikovateľné pri viacosovom namáhaní (v prípade niektorých typov turbínových lopatiek sa jedná o nezanedbateľ’né objemy), kedy výsledná morfológia mikroštruktúry závisí od rozloženia hlavných napätí, ich veľkostí a uhla ich pôsobenia vzhľadom na kryštalografickéusporiadanie a orientáciu pôvodnej mikroštuktúry. Okrem morfologických zmien dvoch základných stavebných fáz niklových superzliatin dochádza po dlhších expozičných dobách aj k precipitácii novej, veľ’mi pevnej a tvrdej fázy -tzv. TCP fázy (z ang.Topologically close packed phase), ktorá je bohatá na prvky ako Hf, W a Re a prednostne sa objavuje v dendritckých oblastiach.

9 Systém vnútorného chladenia a povrchová úprava lopatiek

Lopatky vysokotlakového stupňa plynových spaľovacích turbín patria medzi špičku konštrukčných vynálezov minulého storočia. Typy lopatiek, ktoré sa používajú pre tie najvyššie teploty sú vybavené sofistikovaným systémom vnútorného chladenia spojeného s povrchovou úpravou vonkajšieho povrchu. Relatívne chladný vzduch z kompresorovej časti motora je cez otvory v disku na ktorom sú lopatky umiestnené vháňaný do v mnohých prípadoch veľmi zložitého systému vnútorných chladiacich kanálikov monokryštalických lopatiek cez ich spodnú časť, ktorou sú na disku ukotvené (Obr.7).

Obr.7 Schematické znázornenie jednoduchého systému vnútorného chladenia turbinových lopatiek vysokotlakového stupňa. Pozn.:obrázok lopatky prevzatý z[2].

Systém je čiastočne otvorený, vháňaný vzduch je tlakom vytláčaný do úzkych štrbín umiestnených na povrchu lopatky tak, aby vytváral akýsi ochranný vzduchový vankúš s teplotou nižšou než je teplota spalín vznikajúcich v spaľovacej komore. Vzniká tak tepelnáizolačná bariéra, ktorá umožňuje zvýšiť teplotu spalín a pritom zaručuje, že teplota materiálu lopatky nepresiahne kritické hodnoty. Výroba vnútorného chladenia sa uskutočňuje technológiou presného odlievania s následným vŕtaním niektorých otvorov,najmä štrbín vytvárajúcich ochranný prúd vzduchu. Keďžeobrábanie niklových superzliatin je obtiažnejšie v porovnaní napr. s ocelou, proces vŕtania otvorov sa vo väčšine prípadov uskutočňuje vyžitím energie laserového zväzku alebo technológie elektroiskrového hĺbenia.Aby pri laserovom vítaní po vytvorení otvoru na vonkajšej strane nedošlo k poškodeniu povrchu vnútornej náprotivnej steny kanálika, používa sa jadro z keramického materiálu,ktoré pohltí energiu lasera.

Obr.8 Schematický rez chladenou lopatkou v blizkosti jej povrchu s TBC a ilustrativna zmena teploty pozdĺž jednotlivých častí rezu.

Povrchová úprava vnútorne chladených turbínových lopatiek z monokryštalických niklových superzliatin posunula spaľovacie teploty k doteraz najvyšším hodnotám v histórii priemyselne aplikovateľných spaľovacích turbín. Vrstva na báze keramického materiálu sa vo všeobecnosti člení na vrstvu odolávajúcu oxidácii pri zvýšených teplotách a na tepelnoizolačnú vrstvu (TBC -z ang. thermal barrier coating). Vrstva odolná voči oxidácii tvorí zároveň aj spojovaciu vrstvu medzi základným materiálom a TBC. Obr. 8 schematicky znázorňuje rez chladenou lopatkou v blízkosti jej povrchu a tiež ilustratívnu zmenu teploty s klesajúcou tendenciou v smere spaliny-základný materiál. TGO (thermally grown oxide) je súčastou TBC a vzniká na začiatku nanášania keramického materiálu pri plazmovom nástreku. Je nutné si uvedomiť, že v praxi sú lopatky zaťažované vo veľmi veľkom rozsahu pracovných teplôt, jedná sa o stovky stupňov) a preto j velmi dôležité venovať pozornosťrozdielnosti koeficientov teplotnej rozťažnosti medzi superzliatinou a povrchovou vrstvou.Práve spojovacia vrstva má za úlohu znížiť riziko vzniku trhlín v dôsledku rozdielnej teplotnej rozťažnosti oboch materiálov.

Použitá literatúra
[1]http://en.wikipedia.org/wiki/File:GaTurbineBlade.sug [2]http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jet_engine_numbered.sug [3]http://www.materialing.com/node/21
[4]LAPIN,J.,GEBURA, M., PELACHOVA,T., NAZMY,M. Kououe Mater.46,2008,p.313
[5]SHUANGQUN,Z.-XISHAN,X.-GAYLORD,D.S.-SHAILESH,J.P.: Mater.Lett.,58,2004,p.1784.
[6]WANG,T.-SHENG,G.-LIU,Z.K.-CHEN,L.Q.:Acta Mater.,in press, 2008, doi: 10.1016/j.actamat.2008.07.024 [7]VAN DER MOLEN, E.H.-OBLAK,J.M.-KRIEGE,O.H.Metall.Trans., 2,1971,p.1627.
[8] MACKAY,R.A.-NATHAL, M. V:Acta Metall. Mater.,38,1990,p.993.
[9]BALDAN,A.:J. Mater.Sci.,37,2002,p.2171.
[10]BALDAN,A:J.Mater.Sci.,37,202,p.2379.
[11]GEBURA,M.-LAPIN,J.:In:17th International Conference on Metallurgy and Materials Metal 2008. Ed. Tanger, s.r.o., Ostrava, 2008,CD ROM.
[12]LAPIN,J.-GEBURA,M.-PELACHOVA,T.-BAJANA,O.: In: 18th International Conference on Metallurgy and Materials Metal 2009, Proceedings Symposium E,Ed.:Tanger,spol. s.r.o. Ostrava,2009.
[13]NABARRO, F.R.N.:Metall Mater. Trans A., Vol. 27,1996, p.513.
[14] KAMARAJ, M.: Sadhana, Vol.28, 2003, p.115.
[15]EPISHIN,A.-LINK,T:In:Superalloys 2004,Ed. by K.A. Green, T.M. Pollock, H. Harada, T.E. Howson,R.C. Reed,J.J.Schirra,S.Walston,The Minerals,Metals and Materials Society,2004,p.137.
[16] MA,A.-DYE,D.-REED, R.C.:Acta Mater., Vol.56,2008,p.1657.
[17]OHASHI,T.-HIDAKA,K.-SAITO,M.:Mat. Sci. Eng.,A238,1997,p.42
[18]ICHITSUBO,T.-TANAKA,K.:Acta Mater., Vol.53,2005,p.4497.
[19]POLLOCK,T.M.-ARGON,A.S.: Acta Metall. Mater., Vol. 40, No. 1, 1992, p. 1.
[20]REED,R.C.-MATAN,N.-COX,.C.-RIST, M.A.-RAE, C.M.F.:Acta Mater., Vol. 47, No.12,1999, p.3367.
[21] RATEL, N.-BRUNO,G.-BASTIE,P.-MORI, T:: Acta Mater., Vol. 54,2006, p.5087.
[22]MURAKUMO,T.-KOBAYASHI,T.-KOIZUMI,Y.-HARADA,H.: Acta Mater., Vol.52,2004,p.3737
[23] FEDELICH, B.-KUNECKE,G.-EPISHIN,A.-LINK,T.-PORTELLA, P.: Mater. Sci. Eng.A, 2009, doi:10.1016/j.msea.2008.04.089

8/8